Effektifitas Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada Pendidikan Akhlak Peserta Didik

  • Muhamad Doni Tabrani STAI Nurul Hidayah Malingping
Keywords: Pelaksanaan, pendidikan,, Akhlak

Abstract

Pokok pembahas tulisan ini tentanng pengintegrasian nilai-nilai akhlak pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler sejak anak-anak masuk dan keluar sekolah sebagai solusi dari terbatasnya jumlah jam pelajaran PAI, dalam  pelaksanaannya tentu perlu adanya desain kurikulum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan akhlak. Kurikulum pendidikan akhlak terdiri dari komponen tujuan yang  mana bertujuan untuk membiasakan anak-anak berperilaku terpuji sesuai dengan nilai-nilai, isi yang mana bermuatan program pengintegrasian nilai-nilai tersebut kepada semua pelajaran dan aturan-aturan dimulai dari siswa masuk, keluar sekolah dan di luar sekolah, proses yang mana membahas proses pengintegrasian nilai-nilai tersebut dilaksnanakan pada kegiatan pembelajaran baik kurikuler, kokulikuler dan ektrakurikuler sejak siswa masuk, keluar sekolah dan di luar sekolah dengan metode pembiasaan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap satu bulan dan semester sekali.

Published
2022-04-20